My Image
My Image

Podmínky užívání

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Ann-Marie Nováčková, Na Úlehli 5/1258, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 71673172 („2step.cz”) vydává tyto Podmínky užívání Systému 2step.cz („Podmínky užívání”).

1.2 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://2step.cz/kontakt/.

1.3 Smluvní vztah mezi 2step.cz a Uživatelem se též řídí
(a) těmito Podmínkami užívání, jejichž znění je dostupné na https://2step.cz/podminky-uzivani/,
(c) ustanoveními dokumentů, na které tyto Podmínky užívání odkazují, a
(d) ustanoveními příslušných právních předpisů.


2. DEFINICE NĚKTERÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínky užívání mají následující význam:
(a) Systém: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) poskytované ze strany 2step.cz dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
(b) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Systém, ačkoliv není v rámci tohoto Systému zaregistrovaný.
(c) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Systému.
(g) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Systém a je přitom v rámci těchto Systémů registrovaný.
(h) Služba: služba společnosti 2step.cz nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci příslušného Systému.
(i) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v příslušném Systému.
(j) Uživatel: osoba, která používá Systém, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.
(l) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů;


3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována 2step.cz prostřednictvím příslušného Systému, kde 2step.cz zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2 2step.cz zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.


4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Zadáním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě při první platbě za úplatné Služby se z Uživatele stává Registrovaný uživatel a dojde k vytvoření Účtu. Uživatel je tak oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Systému. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné.

4.2 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při první platbě. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.3 Uživatel je oprávněn využívat Službu pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Systému uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Systému.

5.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným 2step.cz, a to:
(a) platební kartou online; nebo
(b) online platbou Apple Pay;

5.3 Cena Služeb je v Systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušné lekce nebo balíčku lekcí dle aktuální nabídky.


6. REKLAMACE

6.1 2step.cz přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese tomas.fds@gmail.com.

6.2 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná ukázková videa u každé lekce v Systému. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. 2step.cz je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

7.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby 2step.cz zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany 2step.cz dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet 2step.cz či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

7.2 Nejde-li o případy dle článku 7.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat 2step.cz (aniž by musel uvádět důvod) na email tomas.fds@gmail.com společně se zasláním dokladu o nákupu lekce.

7.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 2step.cz vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany 2step.cz bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.


8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Veškerý obsah tohoto Systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je 2step.cz, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.2 Uživateli nesmí používat tento Systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Systém nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu 2step.cz.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 20.5.2020. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny. 2step.cz si vyhrazuje právo změnit Podmínky užívání bez předchozího upozornění.

2step.cz

© 2020 2step.cz